Współpraca

Kwalifikator MŚP

Licznik
Miesiąc66
Liczba wejść na stronę21700

Historia Funduszu

 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości dostrzegając problem finansowania mikro i małych przedsiębiorstw w ramach realizacji działań statutowych podjęła starania zmierzające do pozyskania środków finansowych przeznaczonych na wsparcie tychże beneficjentów. Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają decydującą rolę w tworzeniu miejsc pracy, a w znaczeniu bardziej ogólnym są również czynnikiem stabilności społecznej i rozwoju gospodarczego. Ich rozwój mogą jednak ograniczać nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku, powodujące pewne typowe problemy. MŚP często mają trudności z uzyskaniem kapitału, kapitału podwyższonego ryzyka lub kredytów z uwagi na niechęć niektórych rynków finansowych do podejmowania ryzyka oraz ograniczone zabezpieczenia, jakie MŚP mogą zaoferować. Działania nasze zmierzały do wypełnienia luki w finansowaniu mikro i małych przedsiębiorców. Przedsiębiorcy mieli bardzo duże problemy w uzyskaniu kredytów od instytucji bankowych, stąd inicjatywa Fundacji powołania funduszu pożyczkowego. Działalność pożyczkowa Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzona jest od 1996 roku w ramach Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości.

Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości udziela pożyczek w ramach środków pozyskanych z MPiPS - TOR # 10 i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz środków własnych.

Pierwsze środki finansowe przeznaczone na utworzenie i prowadzenie Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Fundacja pozyskała w ramach projektu TOR # 10 z Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej w ramach pożyczki Banku Światowego. Dzięki uzyskanym środkom wsparto finansowo w postaci udzielonych pożyczek 136 mikro i małych podmiotów gospodarczych.

Kolejne środki pozyskano z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach  podejmowanych przez Agencję zadań wynikających z dokumentu pt. „Kierunki działań Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw 2002 r.”. W ramach tych środków udzielono 21 pożyczek, których odbiorcami byli mikro i mali przedsiębiorcy.

Druga dotacja z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przeznaczona została  na powiększenie kapitału Funduszu Pożyczkowego. Fundacja pozyskała te środki wygrywając konkurs ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach realizacji zadań wynikających z dokumentu „Kapitał dla przedsiębiorczych na lata 2002 –2006”.W ramach tych środków udzielono łącznie 73 pożyczki, a beneficjentami pomocy byli przedsiębiorcy z sektora MŚP z województwa podlaskiego.

Po rozliczeniu otrzymanych dotacji Fundacja w 2005 roku mogła przystąpić do konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Konkurs ten finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP) lata 2004–2006,  Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Działanie 1.2. Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw. W ramach tych środków Fundusz Pożyczkowy udzielił 146 pożyczek. Projekt ten został zakończony i rozliczony z dniem 30 września 2008 r.

Wszystkie projekty zostały pomyślnie zrealizowane zgodnie z zapisami zawartymi w umowach. Projekty te zostały również rozliczone, środki finansowe zostały w całości wykorzystane i obecnie wraz ze środkami własnymi Fundacji tworzą kapitał pożyczkowy Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości. Kapitał, którym dysponuje Fundusz wykorzystywany jest na rzecz wspierania mikro i małych przedsiębiorstw w formie udzielanych pożyczek.

Na dzień 01.01.2011 r. Fundusz wsparł finansowo przedsiębiorców poprzez udzielenie 410 pożyczek na łączną kwotę 15.923.180,00 zł (piętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto osiemdziesiąt złotych). Średnia kwota wsparcia udzielanego od początku funkcjonowania Funduszu wynosi 39.000,00 złotych.

Pożyczki funduszy pożyczkowych zajmują wysoką - trzecią pozycję tuż za kredytem bankowym i leasingiem i budzą wysokie zaufanie wśród przedsiębiorców oraz instytucji bankowych. Mikro- i mali przedsiębiorcy uznają decydujący wpływ pożyczek w takich obszarach jak: finansowanie inwestycji, wzmacnianie pozycji rynkowej, przełamywanie barier w dostępie do finansowania, kreowanie dobrej historii kredytowej czy też tworzenie nowych i/lub sprzyjanie zachowaniu dotychczasowych miejsc pracy.

Zgodnie z danymi Raportu nr 12/2009 Polskiego Stowarzyszenia Funduszy Pożyczkowych ponad jedna trzecia kapitału wszystkich funduszy pożyczkowych została sfinansowana w ramach ostatniego okresu programowania – w ramach programu Sektorowy Program Operacyjny 2004–2006. Dotyczy to również Funduszu działającego przy naszej Fundacji. Można więc stwierdzić, iż największy rozwój naszego Funduszu, jak i wszystkich działających w Polsce funduszy przypadł na lata 2006-2008, co miało też wpływ na znaczący przyrost kapitału pożyczkowego.

Fundusze pożyczkowe poprzez swoje środki prowadzą do rozwoju potencjału mikro- i małych przedsiębiorstw w Polsce. Zgodnie z zapisami w Raporcie nr 12/2009 Polskiego Stowarzyszenia Funduszy Pożyczkowych „najnowsze dane wskazują na zmiany dotyczące wzrostu udziału pożyczek na cele obrotowo-inwestycyjne, wzrostu udziału pożyczek przeznaczonych na działalność handlową i budownictwo oraz spadku udziału pożyczek o małej wartości (do 10 tys. zł), przy jednoczesnym wzroście udzielanych pożyczek o większej wartości (10 – 30 tys. zł oraz 50 – 120 tys. zł).